ក្រុមការងារជីវភាពចុះត្រួតពិនិត្យទីបញ្ជាការតំបន់សឹករងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ថ្មីៗនេះ ក្រុមការងារ​នាយកដ្ឋាន​​ផ្គត់ផ្គង់ បានចុះត្រួត​ពិនិត្យទីបញ្ជាការ​តំបន់សឹករងខេត្ត​កំពង់ឆ្នាំង ដោយ​បាន​ត្រួត​ពិនិត្យ​មើល​ផ្ទះបាយ កន្លែង​ទុកដាក់​សម្ភារ​ផ្ទះបាយ  សួនបន្លែ និង​ផ្ដល់​មតិ​ណែនាំដើម្បី​បន្ត​លើ​កម្ពស់​ការងារ​ជីវភាព  ជំរុំជំរក ឲ្យ​កាន់តែ​មាន​ភាព​ល្អ​ប្រសើរ​ថែមទៀត។