អគ្គភស្តុភារ​ចូលរួម​គាំទ្រ​ដល់​លំហាត់នាគមាស

 

អគ្គនាយកដ្ឋាន​ភស្តុភារ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បាន​ចុះ​គាំទ្រ​ដល់​លំហាត់​នាគមាស​ដែលបានធ្វើឡើង​ពីថ្ងៃទី ១៧ ដល់​ថ្ងៃទី ៣០ ខែ​មីនា ឆ្នាំ ២០១៨ ជាមួយ​កងទ័ពប្រជាជន​ចិន។

កម្លាំងភស្តុភារ​បាន​ចូលរួម​គាំទ្រ​ផ្នែក​សុខាភិបាល ប្រេង​ឥន្ទនៈ ទឹកស្អាត​។ល។