កងពល ៩៩ ដឹកនាំ​កម្លាំង​ដែលត្រូវ​វិលមក​អង្គភាព​វិញ

ថ្មីៗនេះ កងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ ៩៩ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារហិរញ្ញវត្ថុ បានមមាញឹកក្នុងការដឹកជញ្ជូនកំលាំងថ្មីដែលទើបបណ្តុះបណ្តាលទៅកាន់អង្គភាពថ្មីរបស់ពួកគេ និង ផ្លាស់ប្តូរកំលាំងចាស់ដែលត្រូវវិលត្រឡប់មកកាន់អង្គភាពដើមវិញ ។

កម្លាំង​ទ័ពទាំងនេះ​បាន​ឈរជើងការពារ​ព្រំដែន ហើយ​ត្រូវ​វិលមក​អង្គភាព​វិញ។