កងទ័ព​ជើងទឹក​ទទួល​ការ​ពិនិត្យ​គុណភាព​ហូបចុក

ថ្ងៃទី៩ ខែ សីហា ឆ្នាំ២០១៨៖ ក្រុម​ការងារ​ត្រួត​ពិនិត្យ​គុណភាព​ហូបចុក​របស់​នាយកដ្ឋាន​ផ្គត់ផ្គង់ អគ្គនាយកដ្ឋាន​ភស្តុភារ-ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ចុះ​ទៅ​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ ស្ថានភាព​ផ្ទះ​បាយ ការ​ទុក​ដាក់​ថែ​រក្សា​ស្បៀង​អាហារ អនាម័យ និង ដាំ​ស្ល ក្នុង​ទី​បញ្ជាការ​កងទ័ព​ជើង​ទឹក និង បណ្តា​អង្គភាព​ចំណុះ ។