ភូមិភាគ ៥ ដាំ​បន្លែ​បាន​ទិន្នផលល្អ

អង្គភាពជាច្រើនក្នុងយោធ​ភូមិភាគទី៥ កំពុងយក​ចិត្តទុកដាក់​ក្នុង​ការងារ​បង្ករបង្កើន​ផល លើក​កម្ពស់​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់ខ្លួន គួបផ្សំ​នឹង​គោលរប​បដែលថ្នាក់​លើផ្តល់ឲ្យ។

អាស្រ័យ​ដោយ​ការ​ចេះ​ថែទាំ​ដី ជី និង​ទឹក អង្គភាព​បាន​ទទួល​ទិន្នផល​ល្អ។