នាយឧត្តម​សេនីយ​ស៊ុំ សំណាង បាន​បរិច្ឆាគប្រាក់បៀវត្សរ៍​ដើម្បី​រួម​ចំណែក​ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង Covid 19

នាយឧត្តម​សេនីយ​ ស៊ុំ សំណាង អគ្គនាយក​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ភស្តុភារ​ហិញ្ញវត្ថុ ក្រសួងការពារជាតិ​បាន​បរិច្ចាគ រួម​ចំណែក​ក្នុង​កិច្ចខិតខំ​ប្រឹងប្រែ​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ Covid 19​។