ញត្តិ​គាំទ្រ​ចំពោះ​ការ​រំលាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ - Department General of Logistics - Finance

ញត្តិ​គាំទ្រ​ចំពោះ​ការ​រំលាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ