អង្គភាព​គ្រុន​ចាញ់​ទទួល​សម្ភារៈ​និង​មីក្រូទស្សន៍បន្ថែម

អង្គភាព​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់​ចំនួន ២៦ អង្គភាព​បាន​ទទួល​សម្ភារៈ​ការិយាល័យ និង​មីក្រូទស្សន៍ ២៤ គ្រឿង  កុំព្យូទ័រ ១០ ឈុត ដើម្បី​បន្ត​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ក្នុង​ការ​លុប​បំបាត់​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់។

ពិធី​ផ្ទេរ​ប្រគល់នៅ​ធ្វើឡើង​កាលីដើម​ខែ​មេសា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ​នាយកដ្ឋាន​សុខាភិបាល ក្រសួងការពារជាតិ ក្រោម​អធិបតី​ឧត្តម​សេនីយ​ឯក គង់ សាលី ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​សុខាភិបាល។