ក្រុម​ធានា​ជីវភាព​ភូមិភាគ ៣ យកចិត្ត​គុណភាព​ហូបចុក

ថ្ងៃទី១៤ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៨៖ ក្រុម​ការងារ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ហូបចុក​របស់​នាយកដ្ឋាន​ផ្គត់ផ្គង់ នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ភស្តុភារ-ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​ចុះ​ទៅ​ធ្វើការ​ត្រួតពិនិត្យ វាយ​តម្លៃ​លើ​ការងារ​ធានា​ហូបចុក បង្ក​បង្កើន​ផល ចិញ្ចឹម​សត្វ និង​គ្រប់គ្រង​ផ្ទះ​បាយ​រយៈ​ពេល ៩ ខែ ឆ្នាំ ២០១៨ នៅ​យោធភូមិភាគ​ទី ៣ និង អង្គភាព​ចំណុះ ។

លទ្ធផល​បង្ហាញ​ថា​យោធិន​បាន​បង្កើន​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ជា​ប្រចាំ​ចំពោះ​គុណភាព​នៃ​ការ​ដាំ​ស្ល ហូបចុក ការ​ទុកដាក់​និង​ថែទាំ​គ្រប់​សម្ភារ​ផ្ទះបាយ​ដើម្បី​អង្គភាព​ខ្លួន និង​សម្រាប់​ការ​ដក​ពិសោធន៍​ពី​បណ្ដា​អង្គភាព​ផ្សេងៗ​ផងដែរ។