ក្រុមប្រចាំទិសយោធភូមិភាគទី៣ ​ចុះត្រួតពិនិត្យសិក្ខាកាម

កាល​ពី​ថ្ងៃទី ២៨ ខែឧសភាឆ្នាំ ២០១៩ ក្រុមប្រចាំទិសយោធភូមិភាគទី៣ បាន​ចុះត្រួតពិនិត្យសិក្ខាកាមចំនួន០២វគ្គ នៅសាលាពលទាហានទី៣ ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​វាយ​តម្លៃ​លើ​សកម្មភាព​ធានា​ជីវភាព។

វគ្គទី​មួយ គឺជា​វគ្គបំប៉នគរុកោសល្សយោធាចារ្យ និងគ្រូបង្គោល ក្នុងនោះ​មាន​សិក្ខាកាម ៨០ នាក់ គ្រូ ០៨ នាក់ ដោយ​ទទួល​បាន​ប្រាក់ហូបចំនួន ១៥០០ រៀល ម្នាក់ ក្នុងមួយថ្ងៃ សម្រាប់​ការសិក្សា​រយៈពេល ៩១ ថ្ងៃ ។

វគ្គទីពីរ​គឺជា​វគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលនាយរងជាន់ទាប ដែលសិក្ខាកាម ៨០ នាក់ និង​គ្រូ ០៨នាក់ ដែល​ទទួល​បាន​ប្រាក់ហូប ១៥០០ រៀល ម្នាក់ក្នុង​មួយថ្ងៃ សម្រាប់​រយៈពេល ១៨១ ថ្ងៃ។