អគ្គនាយកដ្ឋាន​ភស្តុភារ​បើក​ផ្ដល់ឱសថ​ត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០២២

ព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ តំណាងនាយកដ្ឋានសុខាភិបាល អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភារហិរញ្ញវត្ថុ បានប្រគល់របបថ្នាំពេទ្យ ត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ២០២២ ដល់ទិសយោធភូមភាគទី១ ខេត្តស្ទឹងត្រែង ចំនួន២,៨៩៩គីឡូ ក្រាម។

សូមបញ្ជាក់ថាថ្នាំទាំងនេះសម្រាប់អង្គភាពប្រប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ ក្នុងនេះក៏មានប្រភេទថ្នាំព្យាបាលជំងឺគ្រុនចាញ់ផងដែរ ។